Scroll to top

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Avante Bouwprocessen: Avante Bouwprocessen B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, vestiging Twente, onder nummer 57364060.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Avante Bouwprocessen wordt gesloten.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Avante Bouwprocessen en een opdrachtgever, waarop Avante Bouwprocessen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Avante Bouwprocessen slechts verbindend indien en voor zover Avante Bouwprocessen zich daarmee schriftelijk naar de opdrachtgever akkoord heeft verklaard.

 

Artikel 2 Opdrachtaanvaarding

 1. Avante Bouwprocessen verricht in opdracht dataverzameling, projectondersteuning en onderzoek.
 2. Voordat Avante Bouwprocessen een opdracht tot het verrichten van de in lid 1 genoemde activiteiten accepteert, wordt door Avante Bouwprocessen een offerte uitgebracht. Deze offerte omvat: een probleemstelling, de doelstelling, een plan van aanpak, een tijdsplanning en een overzicht van de kosten.
 3. Offertes van Avante Bouwprocessen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever garandeert dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 4. De offerte wordt door opdrachtgever geaccepteerd door ondertekening. Daarmee geeft hij opdracht tot het verrichten van één of meerdere van de in lid 1 genoemde activiteiten.
 5. De door Avante Bouwprocessen gemaakte offertes zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven. Avante Bouwprocessen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Avante Bouwprocessen spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De resultaten van toepassing en gebruik van de conclusies, adviezen en uitkomsten van onderzoek van Avante Bouwprocessen zijn van velerlei factoren afhankelijk die buiten de invloedssfeer van Avante Bouwprocessen vallen. Avante Bouwprocessen heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van de conclusies, adviezen en uitkomsten van onderzoek of de daarmee behaalde resultaten.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Avante Bouwprocessen nodig heeft om conform de offerte de opdracht uit te voeren, tijdig aan Avante Bouwprocessen worden verstrekt. Bovendien garandeert de opdrachtgever de beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtgever conform de overeengekomen planning. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Avante Bouwprocessen zijn verstrekt, heeft Avante Bouwprocessen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Avante Bouwprocessen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Avante Bouwprocessen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Avante Bouwprocessen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Avante Bouwprocessen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De opdrachtgever betrekt geen derden bij de uitvoering van een opdracht, tenzij dat schriftelijk is overeengekomen met Avante Bouwprocessen.
 7. Indien door Avante Bouwprocessen of door Avante Bouwprocessen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Avante Bouwprocessen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen. De uitvoering van de opdracht wordt hervat zodra de opdrachtgever conform artikel 1 een gewijzigde offerte heeft geaccepteerd. Avante Bouwprocessen is niet verplicht en kan niet worden verplicht de opdracht ongewijzigd uit te voeren.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Avante Bouwprocessen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast bedrag is overeengekomen, zal Avante Bouwprocessen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een aanpassing van dit bedrag tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Avante Bouwprocessen niet meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Beide partijen zijn gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van mededeling verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen komen overeen dat informatie die een der partijen bij de overeenkomst wordt meegedeeld niet vertrouwelijk zal zijn indien en voor zover schriftelijk aangetoond kan worden dat deze informatie:

 1. reeds openbaar toegankelijk is;
 2. schriftelijk aantoonbaar bekend is bij de ontvangende partij voorafgaand aan het mededelen daarvan door de andere partij;
 3. rechtmatig is verkregen door de ontvangende partij van een derde partij die niet door soortgelijke geheimhoudingsbepalingen gebonden is;
 4. door de ontvangende partij ontwikkeld is geheel onafhankelijk van enige mededeling van de andere partij;
 5. direct of indirect af te leiden is uit een commercieel beschikbaar product;
 6. openbaar is geworden in het kader van een rechterlijke procedure.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Avante Bouwprocessen is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt: auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten) met betrekking tot onderzoeksvoorstellen, (tussentijdse) rapportages, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en andere stukken afkomstig van Avante Bouwprocessen.
 2. Alle door Avante Bouwprocessen verstrekte stukken, zoals onderzoeksvoorstellen, (tussentijdse) rapportages, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet geheel of gedeeltelijk door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Avante Bouwprocessen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Het verrichten door Avante Bouwprocessen van werkzaamheden voor de opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht, houdt niet in dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze werkzaamheden of resultaten daarvan, toekomen aan of gelicentieerd worden aan de opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten blijven volledig bij Avante Bouwprocessen berusten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het geval een opdrachtgever is aan te merken als openbare macht in de zin van artikel 15b Auteurswet 1912, zal deze opdrachtgever ervoor zorgdragen dat het auteursrecht uitdrukkelijk wordt voorbehouden zodat Avante Bouwprocessen zich kan blijven verzetten tegen verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging.
 4. Avante Bouwprocessen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8 (Tussentijdse) beeindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 (Burgerlijk Wetboek).
 2. Beide partijen hebben het recht de uitvoering van een opdracht direct tussentijds te beëindigen indien de ander toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen en/of de ander in staat van faillissement of in surséance van betaling geraakt, dan wel faillissement of surséance van betaling aanvraagt.
 3. Bij elke tussentijdse beëindiging van de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever verplicht de tot het moment van de beëindiging aan Avante Bouwprocessen verschuldigde kosten van uitvoering en overige kosten te voldoen.
 4. Een onderzoek is beëindigd als het eindrapport in definitieve vorm is toegezonden door Avante Bouwprocessen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Avante Bouwprocessen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Avante Bouwprocessen ter kennis gekomen omstandigheden geven Avante Bouwprocessen goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien Avante Bouwprocessen de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Avante Bouwprocessen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Avante Bouwprocessen om schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Avante Bouwprocessen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Avante Bouwprocessen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Avante Bouwprocessen.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Avante Bouwprocessen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 11 Betaling

 1. De door Avante Bouwprocessen gehanteerde tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, kopieerkosten, aanschafkosten van literatuur, gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, en BTW. Deze kosten (nader gespecificeerd) en BTW worden door Avante Bouwprocessen nader gespecificeerd en in rekening gebracht en moeten door de opdrachtgever aan Avante Bouwprocessen worden vergoed.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Avante Bouwprocessen heeft het recht aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen. Opdrachtgever dient in ieder geval in te stemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule; de nieuwe vergoedingen worden gevonden door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.
 3. Avante Bouwprocessen factureert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 50% bij aanvaarding van het voorstel en 50% na beëindiging van de opdracht. Avante Bouwprocessen kan bedingen dat een ander percentage van de kosten van onderzoek op voorhand wordt voldaan.
 4. Alle facturen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is deze een rente verschuldigd van 1% per maand.
 5. Indien Avante Bouwprocessen genoodzaakt is haar opdrachtgever voor de tweede keer aan te manen, is zij gerechtigd een bedrag ad. € 25,00 aan administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee (2) weken na de factuurdatum aan Avante Bouwprocessen schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Avante Bouwprocessen een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

Artikel 12 Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle door Avante Bouwprocessen gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, ter verkrijging van voldoening ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag(en) met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Avante Bouwprocessen is niet aansprakelijk voor enige schade welke het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Avante Bouwprocessen
 2. De opdrachtgever vrijwaart Avante Bouwprocessen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden.
 3. In alle gevallen is aansprakelijkheid van Avante Bouwprocessen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de som van de factuurbedragen van alle terzake van de uitvoering van de betreffende opdracht door Avante Bouwprocessen aan de opdrachtgever verzonden facturen.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Avante Bouwprocessen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen -indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken- mede zijn begrepen: stakingen in andere organisaties dan die van Avante Bouwprocessen, wilde stakingen of politieke stakingen in de organisatie van Avante Bouwprocessen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Avante Bouwprocessen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Avante Bouwprocessen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die -verdere- nakoming verhindert intreedt, nadat Avante Bouwprocessen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Avante Bouwprocessen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Avante Bouwprocessen niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Avante Bouwprocessen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15 Betaalde werkzaamheden na beëindiging opdracht

Gedurende de overeenkomst en tot twee (2) jaar na beëindiging van de overeenkomst, is het, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die namens of vanuit Avante Bouwprocessen bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 30.000,- (zegge: dertigduizend euro).

 

Artikel 16 Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Avante Bouwprocessen, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Avante Bouwprocessen blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Avante Bouwprocessen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel, vestiging Twente, onder nummer 57364060.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Avante Bouwprocessen.